Obszary praktyki Kancelarii

• reprezentacja w postępowaniu karnym w roli obrońcy:
▪ przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – bójka, pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
▪ przestępstwa przeciwko mieniu – kradzież, włamanie, oszustwo, rozbój, niszczenie mienia
▪ spowodowanie wypadku komunikacyjnego, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu
▪ fałszerstwo dokumentu, groźby karalne, stalking
▪ przestępczość korupcyjna
▪ przestępczość narkotykowa
• obrona lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych dotyczących błędów medycznych
• pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
• reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym:
▪ odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
▪ warunkowe przedterminowe zwolnienie
▪ dozór elektroniczny
• reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem:
▪ zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
▪ zażalenie na postanowienia o odmowę wszczęcia/umorzenie śledztwa lub dochodzenia
▪ prywatny oraz subsydiarny akt oskarżenia
▪ reprezentacja w toku postępowania sądowego
▪ naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
• reprezentacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (wykroczenia drogowe, prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu i inne)
• sprawy o zapłatę
• odszkodowanie i zadośćuczynienie
• ochrona własności i posiadania
• zniesienie współwłasności
• stwierdzenie zasiedzenia
• ustanowienie służebności przesyłu
• windykacja należności
• roszczenia wynikające z umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, pożyczka, umowa o dzieło, o roboty budowlane i inne)
• skarga paulińska
• powództwo przeciwegzekucyjne
• prawa konsumenta
• redagowanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych
• spory z bankami i instytucjami parabankowymi
• odszkodowania dla poszkodowanych w wyniku wypadu komunikacyjnego (kierowca, pieszy, pasażer, rowerzysta)
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
• zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, przejazdów, opieki osób trzecich
• wyrównanie utraconego dochodu
• renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego
• zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej
• zwrot kosztów związanych z pogrzebem
• jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej
• odszkodowanie za szkody majątkowe powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych
• odszkodowanie z tytułu kosztów poniesionych na naprawę pojazdu, holowanie, najem pojazdu zastępczego
• nieuzasadnione przyjęcie szkody całkowitej
• zaniżenie wysokości odszkodowania wskutek nieuwzględnienia podatku VAT, rzeczywistego okresu najmu pojazdu zastępczego, zaniżenia kosztów części zamiennych, zaniżenia stawki za roboczogodzinę, nieuwzględnienia utraty wartości handlowej pojazdu
• odszkodowania związane z ubezpieczeniem nieruchomości
• szkody ogniowe powstałe wskutek pożaru
• szkody powstałe wskutek zalania
• błędy medyczne
• rozwody, separacje
• podział majątku wspólnego
• ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów
• ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
• zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
• ustanowienie rozdzielności majątkowej
• pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem
• stwierdzenie nabycia spadku
• ogłoszenie testamentu
• sprawy o zachowek
• dział spadku
• nieważność testamentu
• niegodność dziedziczenia
• uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
• odwołania, odszkodowania, przywrócenie do pracy
• zaległe wynagrodzenie
• ustalenie istnienia stosunku pracy
• sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane
• mobbing, zakaz dyskryminacji
• świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
• renty, emerytury i inne świadczenia
• ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
• reprezentowanie przed organami administracji publicznej
• reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
• sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism
• prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczenia za odszkodowaniem, ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej oraz opłat za użytkowanie wieczyste
• przedpole windykacji należności
• sprawy o zapłatę
• windykacja należności
• reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, skarga na czynności komornika
• negocjacje
• sporządzanie projektów umów oraz opinii prawnych
• rejestracja, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych